Bilişsel Rehabilitasyon

Hizmetlerimiz
Bilişsel Rehabilitasyon
Bilişsel Rehabilitasyon Nedir?

Bilişsel Rehabilitasyon

Biliş (kognisyon); beynin bilgiyi işlemesi, depolaması, geri çağırması ve manipüle etmesidir. Daha özel bir tanımıyla ise biliş; duyusal girdinin biçimlendirildiği, detaylandırıldığı, depolandığı, kaydedildiği ve kullanıldığı süreçleri ifade eder. Toglia’nın tanımına göre “yeni bilgiyi önceki deneyimlerle alma, dağıtma, bütünleştirebilme ve daha önce edinilen bilgileri kullanarak hedefe ulaşma davranışlarını planlamak ve yapılandırmak için çevresel taleplere uyum sağlama kapasitesidir".

Bilişsel performans alanındaki problemler genellikle etkilenen kişileri, aile üyelerini ve toplumsal açıdan günlük yaşam aktivitelerini, bireyin çalışma performansını, sosyal ilişkileri, rekreasyonu ve topluma aktif katılımı önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle ergoterapistlerin bilişsel problemlerin günlük yaşamda ne gibi yetersizliklere yol açtığını bilmesi, değerlendirmesi ve bu bağlamda bütüncül bir müdahale planı oluşturmaları önemlidir. Bilişsel rehabilitasyon, dikkat, konsantrasyon, algı, unilateral ihmal, bellek, anlama, iletişim, akıl yürütme, problem çözme, yargılama, başlatma, motor planlama, kendi kendini izleme ve farkındalık gibi birçok biliş alanına yönelik olabilir.

Bilişsel rehabilitasyonun amacı bilişsel, duygusal veya davranışsal problemleri olan kişilerin kendine bakım, iş ve üretici aktiviteler ve serbest zaman aktivitelerinde maksimum bağımsızlığa ulaşmalarını ve toplumsal katılımını sağlamak ve böylece yaşam kalitesini artırmaktır. Bilişsel rehabilitasyonun amacı, kişinin bilgiyi işleme ve yorumlama kapasitesini arttırarak aile ve toplumsal yaşamın her alanında fonksiyonelliğini arttırmak ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı sağlamaktır. Remedial (iyileştirici) yaklaşımlar belirli bir bilişsel işlevi (dikkat, bellek, oryantasyon, motor planlama vb) geliştirmeye odaklanırken, fonksiyonel adaptif yaklaşımlar ise bir bilişsel problemin varlığına uyum sağlamaya ve okupasyonel performansa odaklanır. Kompanse edici yaklaşımların belirli zamanlarda tedaviye olumlu etkileri olabilir. Özel stratejiler, programlar ve müdahalelerin birçok tanımına rağmen, çalışılan hasta gruplarının, müdahalelerin ve sonuçların heterojenliği nedeniyle bilişsel rehabilitasyonda kanıta dayalı araştırmaların iyi planlanması gereklidir. Kapsamlı bir bilişsel rehabilitasyon programının önemli bir bileşeni olan psikoterapi, bilişsel işlev bozukluğu ile ilişkili depresyon ve benlik saygısı kaybını tedavi etmek için önemlidir.

Sohlberg ve ark. edinilmiş beyin hasarını takiben bilişsel, davranışsal, duygusal ve psikososyal zorluklar sergileyen bireylerde etkili bilişsel rehabilitasyon yaklaşımları uygulamak için aşağıdaki ilkeleri belirlemiştir:

 • Bilişsel rehabilitasyon, terapist, hasta, aile üyeleri veya diğer bakım verenler ile sağlıklı bir terapötik işbirliği gerektirir.
 • Bilişsel rehabilitasyon tıbbi ve nöropsikolojik tanıyla birlikte bireyin fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal açıdan ihtiyaçları, sorunları ve güçlü yönlerine da- yanır.
 • Bilişsel rehabilitasyon, işbirliğini ve aktif katılımı vurgular.
 • Bilişsel rehabilitasyon hedefe yöneliktir ve bireyin güçlü yönleri üzerine kuruludur.
 • Bilişsel rehabilitasyon öncelikli olarak, güçlendirme, öz kontrol ve öz yeterliliğe odaklanır.
 • Bilişsel rehabilitasyon seansları bireyin durumuna göre yapılandırılmış olmalıdır ve müdahale planı kapsamlı değerlendirme sonuçları ve mevcut performansa göre oluşturulmalıdır.
 • Bilişsel rehabilitasyonda bilişsel ve davranışsal becerilerin geliştirilmesi ve bilişsel ve davranışsal zorlukların kompanse edilmesi önemlidir.
 • Bilişsel rehabilitasyonda becerileri geliştirmek, yeni ve kompanse edici beceriler öğretmek; davranışların düzenlenmesini kolaylaştırmak, olumsuz duygu ve düşünceleri değiştirmek için çeşitli teknikler ve stratejiler kullanılır.
 • Bilişsel rehabilitasyonda her bireyin yetenekleri, hedefleri, değerleri, ilişkileri, rolleri, kişilik ve davranış biçimlerini içeren yaşam tarzı göz önüne alınır.
 • Bilişsel rehabilitasyon değişen teori ve teknolojilere cevap verir.
 • Bilişsel rehabilitasyon uzmanları müdahalelerin etkinliğini objektif olarak değerlendirmelidir.
 • Bilişsel rehabilitasyonda interdisipliner ekip ile çalışma farklı perspektiften sorunları görme avantajı sağlar.

Kaynakça:

 1. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/819224
 2. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/157006
specialOffer

Eylül ayı fırsatları için hemen iletişime geçin!

İletişim
Bilgi ve randevu için hemen iletişime geçin !